Mediterrán Általános Szerződési Feltételek

Cégünk, a MEDITERRÁN Magyarország Betoncserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserép gyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar
Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.
A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az
egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).
A Vevők a viszonteladói kereskedelmi Partnerünkkel kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben
foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a kereskedelmi Partnerek feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a kereskedelmi
Partnerek cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a szerződő Partner személyétől.
Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek
részére történő leszállítását.
1. A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:
a./ szaktanácsadás,
b./ felelősségvállalás nélkül megközelítő anyagszükséglet-számítás,
c./ a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakodása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint),
d./ országos szervizhálózat fenntartása és működtetése.
2. A szerződés létrejötte
2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a kereskedő Partner részére a
termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Partner eljuttatja cégünkhöz a megrendelését, mely alapján cégünk és a Partner között a szerződés a Partner megrendelésének visszaigazolásával
jön létre.
2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által cégünk részére adott megrendelés leadásával és a vételár megfizetésével
jön létre.
3. Megrendelések
3.1. A megrendelést a Partner írásban, vagy cégünk Internet Sales (ISA) kereskedelmi rendszerén keresztül adja le.
3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Partner, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és
értesítési címet.
3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján
kéri kiszállítani.
3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen
a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.
3.5. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a kereskedelmi Partnerrel, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).
3.6. A legkisebb megrendelhető mennyiségek az alábbiak, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:
a./ Alapcserépnél a Coppo termékvonal esetében mindig 40-nel (max. 240 db/raklap), a Rundo, Zenit és Danubia (Resistor) termékvonalak esetében 42-vel
(max. 252 db/raklap), a Standard és Danubia (ColorSystem) termékvonalak esetében pedig 44-gyel (max. 264 db/raklap) oszthatónak kell lennie a megrendelt
mennyiségnek a törésmentes szállítás érdekében.
b./ Kúpcserepek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).
3.7. A rendelés visszaigazolása faxon vagy e-mailben történik.
3.8. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját. A Partner és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban
szereplő időpont cégünkre nem kötelező érvényű, az kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatnak minősül.
3.9. A visszaigazoláskor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel
összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.
3.10. A szállítás tényleges időpontjáról 1–4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Partner megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt
személyt.
3.11. A Mediterrán termékek CSAK és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.
4. Árak
4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.
4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor
hatályos árlista nettó árai az irányadóak.
4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség
esetén.
4.3.2. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák a raklapok betétdíját és a csomagolás és raklapbontási díjat, melyeket minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell
megfizetni, és amelyek díját az árlista külön feltünteti.
4.3.3. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.
4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Partnertől megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.
4.5. Amennyiben valamely kereskedelmi Partner Vevőjének alapcserép esetében fél, illetve egész (Rundo és Zenit termékvonal esetében csakis egész) raklap mennyisége megmarad,
cégünk vállalja, hogy a cégünktől történő vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partner által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós)
visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban, az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel
csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.
4.6. Cégünk vállalja, hogy a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partnerünk, vagy közvetlenül a Vevő által telephelyünkre (Bóly vagy Kunszentmiklós)
visszaszállított sértetlen állapotú eredeti csomagolású, továbbértékesíthető beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat
a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.
5. Szállítás
5.1. A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvényekkel végzi.
5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Partner képviselőjének kell tekinteni.
5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Partnernek a megrendelőlapon jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó
részére történő átadása a kereskedelmi Partner kötelessége azzal, hogy ezen kötelezettségét jogosult a terméket tőle megvásárló Vevőre áthárítani. A Partner köteles gondoskodni arról,
hogy a behajtási engedélyt ő vagy a Vevő (címzett) legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.
5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé
teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.
5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a tervezett
behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Partner akár a Vevő útján is köteles más lerakodóhelyről saját költségére gondoskodni, és az ezzel
kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.
5.6. Ha a teljesítés a jelen pontban említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Partner költségére ismételjük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a Partnernek
az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.
5.7. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a
Partnert terheli.
5.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.
5.9. A szállításkor az áru átvételekor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Partner köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs
jelen az áru átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy az a Partner és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
31
– erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviseletéről sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.
5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a
mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
5.11. Amennyiben cégünk a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt, és
annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.
5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.
5.13. A Partner vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű
töréskár a Partnert, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.
6. Csomagolás
6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („M”) megjelölt raklapokon történik.
6.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a raklapnak betéti díja van (2.000 Ft + ÁFA), melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A raklap sérülésmentes
és újrahasználható állapotban a megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának
árát (2.000 Ft + ÁFA) a raklapok átvételével egyidejűleg készpénzben visszaszolgáltatni, cégünk pedig a raklapok átvételét követő elszámolás során a raklap betétdíját megtéríti
a Partner részére.
6.3. Cégünk minden partnerétől kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel küldött, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok betétdíját téríti vissza. Cégünk az
általa az adott partnernek kiszállított raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:
- Minimum 200 db esetén a Partner előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön begyűjtjük azokat.
- A Partner erre irányuló írásbeli kérelmére maximum évi két alkalommal ennél kisebb mennyiség esetén is begyűjtjük a Partnereknél felhalmozódott raklapokat, és azok betétdíját
megtérítjük.
6.4. Cégünk a Partner vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, igazoltan a partner részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű
raklapot is átveszi, és azok betéti díját (2.100 Ft + ÁFA) a Partner részére visszafizeti a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.
6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.
6.6. Minden raklap tartalmazza a Megfelelőségi Nyilatkozatot.
7. Fizetési feltételek
7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát a megrendelését felvevő kereskedő (Partner) felé kell kiegyenlítenie a kereskedelmi Partnerrel történt
megállapodás szerinti fizetéssel.
7.2. A kereskedők (Partnerek) a velük megkötött Értékesítési keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek
ellenértékét cégünk részére.
7.3. Fizetési késedelem esetén cégünk a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel Partnerrel szemben, melyet Partner
a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz.
8. Garancia
8.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.
8.2. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések
előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és a színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki.
8.3. A garancia időtartama a szállítástól számított 30 év.
8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károkra. A nem eredeti Mediterrán tartozékok beépítéséből, illetve kivitelezési hibára
visszavezethető károk, hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.
8.5. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított számla, szállító- és garancialevél alapján történik. A garancialevelet a Gyártó állítja ki miután a Vásárló a kereskedő Partnertől
kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7754 Bóly, Tompa u. 10., garancia@mediterran.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai
vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. A garancialevél igénylésének módjáról a kereskedő (Partner) tájékoztatni köteles a Vevőt. A Vevő garanciális igényét írásban köteles
bejelenteni cégünk, mint gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló számlát, a leszállítást igazoló szállító- és garancialevelet, vagy azok másolatát. A
számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.
8.6. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek
megtérítésére.
8.7. A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokra a garancia és a szavatosság
nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Garanciális jogosultság feltétele a Mediterrán Alkalmazási útmutatóban leírtak betartása.
9. Késedelmes teljesítés
9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségünknek bármely okból nem teszünk eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejárati időpontjától számítva jogosultak
vagyunk azt további 15 napon belül teljesíteni.
9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt a cégünk ezen további 15 napon belül sem tud
teljesíteni, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kötelesek vagyunk ugyanezen időtartamon belül a Partnernek az általa részünkre már megfizetett vételárat teljes összegben vis�-
szafizetni.
9.3. Elállás esetén cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a kereskedelmi Partnerek, sem a Vevők részére, akik ilyen
irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.
10. Fogalmak
10.1. Cégünk: A Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyezve: a Baranya Megyei Bíróságon Cg.02-09-064553 cégjegyzékszámon, székhelye:
7754 Bóly, Tompa M. u.10.)
10.2. Értékesítési Keretszerződés: kereskedő partnereinkkel kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.
10.3. Vevő: A terméket a kereskedelmi Partnertől megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a
termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.
10.4. Partner: Cégünk kereskedő partnerei, akik cégünk termékeit megvásárolják cégünktől, és azokkal kereskednek.
11. Vegyes rendelkezések
11.1. Cégünk, mint a Mediterrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási
igényt kizárunk.
11.2. A Partner a megrendelés cégünk részére történő megküldésével elismeri, hogy a jelen Általános Szeződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul
veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Partnerrel kötött külön szerződésben
ettől eltérően rendelkeztünk.
11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig cégünket illeti meg.
11.4. A Partner a megrendelés megküldésével feljogosítja cégünket arra, hogy a termékeink ellenértékének határidőre történő meg nem fizetése esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító
fizetési felszólítást követően a Partner által ki nem fizetett, de a Vevő által még be nem épített termékeinket bármikor saját telephelyünkre visszaszállítsuk. Partner/Vevő a megrendelés
megküldésével kifejezetten feljogosítja cégünket arra, hogy saját, ki nem fizetett termékeink visszaszállítása céljából a Partner/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Vevő/Partner
telephelyére, ingatlanába bemenjünk, és termékeinket felrakodjuk, majd onnan Vevő/Partner külön engedélye és hozzájárulása nélkül azokat elszállítsuk. A Partner köteles a megrendelésen
a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke cégünk részére nem kerül Partner által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja cégünket arra, hogy a szállítási
címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.
11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Partner kötelezettsége, melynek elmulasztásából
eredő kárért a Partnert felelősség terheli. Ennek keretében a Partner köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési
rendjére.
11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös írásbeli megállapodással
lehet.
11.7. Azokra a kereskedelmi Partnerekre, akikkel Értékesítési Keretszerződést kötöttünk, a jelen Általános Szerződési Feltételeket a velük kötött külön Értékesítési Keretszerződésben és
annak mellékleteiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
11.8. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
11.9. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek hatályos szövege a www.mediterran.hu honlapunkon megtalálható.

AKCIÓ
Kiemelt termékek

Üzemelteti: Baucenter Kft. © 2012